SERVICEVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") tussen u (hieronder gedefinieerd) en Splashtop (hieronder gedefinieerd) beschrijven de voorwaarden van Uw gebruik van de diensten van Splashtop (hieronder gedefinieerd). DOOR HET ELEKTRONISCHE AANVAARDINGSPROCES TE VOLTOOIEN, BEVESTIGT U DAT U (i) TEN MINSTE 18 JAAR OF OUDER BENT EN (ii) AL DEZE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, GA DAN NIET DOOR MET HET ELEKTRONISCHE ACCEPTATIEPROCES EN UW REGISTRATIEPROCES WORDT STOPGEZET.
Splashtop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, en u gaat er verder mee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke gewijzigde voorwaarden. De meest recente versie van de voorwaarden kan worden bekeken op https://www.splashtop.com/terms/splashtop.

1. DEFINITIES
Documentatie” betekent alle elektronische of gedrukte materialen die bij de Software worden geleverd en die instructies bevatten voor de installatie, bediening en het gebruik van de Software.
"Gelicentieerde Gebruiker" betekent een persoon met een geldige licentie voor de Splashtop Personal, Splashtop Business-productlijn, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) of de Mirroring360-productlijn. De Splashtop Business-productlijn omvat momenteel Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS (voorheen Splashtop On-Demand Support) (gezamenlijk de "Splashtop Business Products") en Splashtop Enterprise (Cloud). De Mirroring360-productlijn omvat momenteel Mirroring360 en Mirroring360 Pro (gezamenlijk de "Mirroring360-producten").
"Services" betekent de diensten en gerelateerde Software die door Splashtop aan U worden geleverd onder deze Voorwaarden voor Splashtop Personal, de Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) of de Mirroring360-producten.
"Software" betekent bepaalde softwaretoepassingen, alleen in objectcode-formaat, die u nodig heeft om de Services te gebruiken en die aan u in licentie zijn gegeven onder deze voorwaarden.
"Splashtop" betekent Splashtop Inc. en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden.
" Splashtop-account" betekent een met Splashtop aangemaakt gebruikersaccount dat u op unieke wijze identificeert met een gebruikersnaam en wachtwoord.
"Software van derden" betekent bepaalde software die Splashtop in licentie geeft van derden en aan u levert, opgenomen in de Software.
"U of uw" betekent u als een gelicentieerde gebruiker of een werknemer of agent van een juridische entiteit die bevoegd is om een dergelijke entiteit te vertegenwoordigen en wettelijk te binden aan deze voorwaarden.

2. ONLINE REGISTRATIE (Onderdelen a. en b. hieronder niet van toepassing op Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem))
Om de Services te gebruiken, moet u mogelijk het online registratieproces voltooien, inclusief uw elektronische acceptatie van deze voorwaarden. Splashtop kan naar eigen goeddunken een online registratie door u weigeren en is niet verplicht om een reden voor de weigering op te geven.
a. Registratie gegevens. Als onderdeel van het online registratieproces voor een Splashtop-account, verzamelt Splashtop bepaalde beperkte informatie over u (“Registratiegegevens”). Alle door U verstrekte Registratiegegevens moeten actueel, volledig en nauwkeurig zijn en u bent als enige verantwoordelijk voor het bijwerken van de Registratiegegevens wanneer dit nodig is. Splashtop kan alle rechten op toegang tot en ontvangst, gebruik en licentie van de Services beëindigen als (i) Splashtop ontdekt dat uw Registratiegegevens onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel zijn, of (ii) Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt dat u niet de juiste gebruiker van de Diensten bent.
b. Wachtwoorden en beveiliging. Als onderdeel van het online registratieproces moet u uw e-mailadres gebruiken als uw gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen voor toegang tot uw Splashtop-account. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gaat ermee akkoord al uw wachtwoorden zorgvuldig te beschermen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Splashtop-account en gaat ermee akkoord Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van Uw Splashtop-account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van uw gebruikers voordat u via de Services inhoud van hun apparaten verzamelt, verzendt of overdraagt. Splashtop is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw Splashtop-account door een derde, al dan niet met uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Splashtop of een andere partij heeft geleden doordat een derde partij uw Splashtop-account gebruikt, al dan niet met uw medeweten.
c. Abonnement om de software te gebruiken. Wanneer u zich abonneert om de Services te gebruiken, gaat u akkoord met de verkoopvoorwaarden van Splashtop, die u kunt bekijken op (1) https://www.splashtop.com/terms/sale/splashtop voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom of Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale voor Mirroring360-producten. Splashtop kan de Services op uw Splashtop-account opschorten of beëindigen wegens betalingsachterstand en u stemt ermee in Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van achterstallige bedragen.
d. Proef- en promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Splashtop bepaalde proef- en/of promotie-aanbiedingen aanbieden. Splashtop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving proef- of promotieaanbiedingen te wijzigen of stop te zetten. Proef- of promotieaanbiedingen zijn beperkt tot één (1) per klant en mogen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

3. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
Deze licentievoorwaarden voor eindgebruikers verlenen U het recht en de licentie om de Software te gebruiken onder bepaalde beperkingen, voorwaarden en bepalingen (“EULA”). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze EULA voordat u de Software gebruikt.
a. Licentie verlenen. U krijgt een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de Software en Documentatie te gebruiken, onder voorbehoud van uw volledige naleving van deze Sectie 3.
b. Commercieel gebruik. De Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) en Mirroring360-producten hebben een volledige licentie voor commercieel gebruik in een professionele omgeving. Splashtop Personal is alleen voor niet-commercieel gebruik, dwz. gebruik het om toegang te krijgen tot uw personal computers voor niet-werkgerelateerde doeleinden.
c. Softwarebeperkingen. U mag (i) de broncode niet (i) geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, overdragen, afgeleide werken maken van, vertalen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins proberen de broncode af te leiden, de Software wijzigen of wijzigen, of enige deel daarvan, noch zult u een andere persoon ertoe brengen of toestaan het voorgaande te doen; (ii) het verwijderen, wijzigen, bedekken of verdoezelen van alle auteursrechten of andere eigendomsrechten die door Splashtop op of in Software of Documentatie zijn geplaatst of ingesloten; (iii) de Software of Documentatie verkopen, doorverkopen met winstoogmerk, verhuren, leasen of uitlenen of deze gebruiken voor commerciële timesharing, verhuur of gebruik door servicebureaus; (iv) de Software of een onderdeel daarvan te gebruiken voor illegale doeleinden; of (v) de Software of Documentatie, of een onderdeel daarvan, gebruiken om apparaten voor het omzeilen van auteursrechten in te schakelen of om op enigerlei wijze het auteursrecht, de regeling voor de bescherming van inhoud of het kopieerbeleid voor inhoud te schenden of te omzeilen.
d. Servicebeperkingen. Door de Services te gebruiken, stemt u ermee in om geen van Uw gebruikers toe te staan (i) de Services te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) materiaal te verzenden dat mogelijk inbreuk maakt op of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van een derde partij, (iii) verzamelen of anderszins verzamelen of opslaan van informatie van een derde partij zonder zijn/haar toestemming, (iv) de Diensten gebruiken op een manier die schade of verstoring kan veroorzaken aan het Splashtop-netwerk, Splashtop-accounts of andere Splashtop-services of (v) de Services gebruiken om spam, malware of frauduleuze, obscene of onwettige inhoud te verzenden.
e. Gebruik Beperkingen*. U stemt ermee in zich te houden aan de volgende toepasselijke voorwaarde tijdens het gebruik van de respectieve Services:

(i) Voor Splashtop Personal mag het totale aantal Splashtop-streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan vijf (5) bedragen. Splashtop Personal is ook beperkt tot alleen niet-commercieel gebruik, volgens sectie 3b hierboven.
(ii) Voor de Splashtop Business-producten:
a. Splashtop Business Access - licentie voor 2 computers per gebruikersplek voor Splashtop Business Access Solo en licentie voor 10 computers per gebruikersplek voor Splashtop Business Access Pro. Het aantal gelijktijdige gebruikers wordt beperkt door het aantal gebruikerspleklicenties.
b. Splashtop Remote Support - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u bent geabonneerd.
De Splashtop Remote Support-licentie is bedoeld voor technici en IT-personeel om op afstand hun computers en die van andere gebruikers te ondersteunen.
Remote Support Plus omvat geen secundaire gebruikerstoegang.
Remote Support Premium omvat beperkte secundaire gebruikerstoegang.
c. Splashtop SOS (voorheen Splashtop On-Demand Support) - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u bent geabonneerd. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal en type licenties.
d. Splashtop Enterprise (Cloud) - limieten voor technici, gebruikers, computers en gelijktijdigheid zijn onderhevig aan het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd

(iii) Voor Splashtop Classroom mag het totale aantal Splashtop-streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan tien (10) bedragen.
(iv) Voor Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) is het gebruik van de Services beperkt tot het specifieke plan waarop u zich heeft geabonneerd.
(v) Voor Mirroring360-producten wordt het maximale aantal geïmplementeerde Mirroring360-software op de computers beperkt door het aantal licenties waarop u bent geabonneerd.

Splashtop kan, naar eigen goeddunken, elke account schorsen die deze bepaling schendt of u verplichten extra zitplaatslicenties aan te kopen om eventuele overschrijdingen te corrigeren.
f. Software van derden. Bepaalde Software van Derden die in of bij de Software wordt geleverd, is onderworpen aan verschillende andere voorwaarden die zijn opgelegd door de licentiegevers van dergelijke Software van Derden. Uw gebruik van de Software van Derden is onderworpen aan en wordt beheerst door de respectieve Softwarelicenties van Derden, welke relevante licenties voor dergelijke Software van Derden U vanuit de Software kunt bekijken.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSBESCHERMING
Splashtop of zijn licentiegevers behouden het eigendom van alle eigendomsrechten in of in verband met de Diensten en deze eigendomsrechten worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en internationale handelsbepalingen. U erkent dat de Diensten mogelijk ongepubliceerde informatie bevatten en waardevolle handelsgeheimen bevatten die het eigendom zijn van Splashtop en/ of zijn licentiegevers. Splashtop en/ of haar licentiegevers behouden alle rechten op de Diensten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend. De hieronder verleende licentie en uw recht om de Diensten te gebruiken, worden automatisch beëindigd als u een deel van de voorwaarden schendt.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
"Vertrouwelijke informatie" betekent alle niet-openbare zakelijke of technische informatie van Splashtop, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over Splashtop's handelsgeheimen of knowhow die als "vertrouwelijk" wordt aangemerkt, hetzij mondeling of schriftelijk, of waarvan u weet of moet weten dat Splashtop als vertrouwelijk of eigendom van Splashtop beschouwt. U stemt ermee in om de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden en geen Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden. U zorgt ervoor dat geen onbevoegde personen toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie. Niettegenstaande het voorgaande, zal Vertrouwelijke Informatie geen informatie bevatten die (i) onderdeel wordt van het publieke domein door geen schending van de Voorwaarden door U; (ii) onafhankelijk door U is ontwikkeld zonder verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie; of (iii) met recht aan u wordt onthuld door een derde zonder beperking op openbaarmaking.

6. HANDELSMERKEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat de term Splashtop en andere gerelateerde logo's en ontwerpen hieronder verstrekt (gezamenlijk de "Splashtop-handelsmerken") de exclusieve handelsmerken zijn van Splashtop, geregistreerd in de Verenigde Staten en elders, en dat u de Splashtop niet mag gebruiken of reproduceren. Handelsmerken zonder eerst een handelsmerklicentie van Splashtop te hebben verkregen. Alle andere handelsmerken en servicemerken waarnaar wordt verwezen op de Diensten of Splashtop-website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

7. PRIVACY
Het gebruik door Splashtop van door u verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot registratiegegevens en betalingsinformatie, wordt uiteengezet in het huidige privacybeleid van Splashtop, dat te vinden is op (1) https://www.splashtop.com/privacy voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom en Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/privacy voor Mirroring360-producten.

8. UPDATES EN ONDERSTEUNING
Splashtop kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, en zonder enige verplichting hiertoe, updates van de Diensten beschikbaar maken via internet of andere bronnen. Al dergelijke updates worden geacht te zijn opgenomen in de definitie van Diensten en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Splashtop behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor toekomstige versies van, of updates van de Services. Als Splashtop Uw supportprovider voor de Services is, kunt u (1) https://www.splashtop.com/support bezoeken voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom of Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/faq voor Mirroring360-producten om de online knowledgebase te gebruiken of om contact op te nemen met het Splashtop-supportteam om eventuele technische problemen op te lossen.

9. DUUR EN BEËINDIGING
Deze voorwaarden gaan in op de datum van uw elektronische acceptatie. Deze voorwaarden blijven van kracht tot de beëindiging van uw Splashtop-account. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door Uw abonnement te beëindigen, de Software en Documentatie van Uw systeem te verwijderen, Uw Splashtop-account te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de Services. Splashtop kan deze Voorwaarden en Uw abonnement, licentie en recht op de Services onmiddellijk beëindigen als (i) u deze Voorwaarden schendt; (ii) U, als rechtspersoon, failliet gaat, betrokken bent bij een faillissementsprocedure of anderszins insolvent bent; of (iii) Splashtop beslist, naar eigen goeddunken, om te stoppen met het aanbieden van de Diensten, in welk geval Splashtop U, waar mogelijk, van tevoren op de hoogte zal stellen en U alternatieve plannen of opties zal bieden om het eventuele ongemak dat door een dergelijke beëindiging kan worden veroorzaakt tot een minimum te beperken. Splashtop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een beëindiging van deze Voorwaarden zoals hierin bepaald. Bij beëindiging van deze Voorwaarden: (a) worden alle hieronder verleende licentierechten automatisch beëindigd zonder verdere kennisgeving aan U; en (b) U staakt onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Services en vernietigt de Software en Documentatie, en alle kopieën daarvan. Artikelen 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 en 15 blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze Voorwaarden.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES
DE Diensten , SOFTWARE, UPDATES ERVAN, DOCUMENTATIE EN INFORMATIE WORDEN "AS-IS" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE. SPLASHTOP, NAMENS ZELF EN ZIJN LICENTIEGEVERS, WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN ELKE STEEKPROEF, SPECIFICATIE OF VOORSTEL IN NIET-BEPERKTE TOEPASSING, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. SPLASHTOP GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT VAN DE Diensten OF DAT DE Diensten VRIJ ZAL ZIJN VAN DEFECTEN, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN LOPEN, VOLDOEN AAN UW EISEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ZIJ ZIJN ER ZELF GOED. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ENIG MATERIAAL OF GEGEVENS GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE Diensten OP EIGEN RISICO EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS UIT HET DOWNLOAD MATERIAAL EN/ OF GEGEVENS. IN SOMMIGE WETTEN IS DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DAAROM IS DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZAL SPLASHTOP, OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, BEPAALDE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, OF ANDERE GELDELIJKE VERLIEZEN) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID, NALATIGE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN) OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, ZELFS INDIEN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPLASHTOP VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN HOGER ZIJN DAN DE TOTALE VERGOEDINGEN BETAALD DOOR U IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID).

12. VRIJWARING
U stemt er hierbij mee in, op eigen kosten, Splashtop en zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, informatieverstrekkers, agenten, licentiehouders, licentiegevers (de "Gevrijwaarde partijen") te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen tegen en voor iedereen aansprakelijkheden, claims, kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige vraag, claims, actie, rechtszaak of verlies als gevolg van (a) een schending door U van deze Voorwaarden of claims die voortvloeien uit Uw Splashtop-account; (b) fraude of manipulatie door u; (c) een claim, actie of bewering van een derde partij op basis van informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud die door u is ingediend; of (d) claims van creditcardfraude op basis van door u vrijgegeven informatie. U stemt ermee in om uw uiterste best te doen om met Splashtop samen te werken ter verdediging van elke vraag, claim, actie of rechtszaak. Splashtop behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging op zich te nemen van alle zaken die door U moeten worden vergoed.

13. EXPORTCONTROLES
U erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten die onder deze Voorwaarden zijn gelicentieerd, onderworpen zijn aan de exportcontrolewetten en -voorschriften van de Verenigde Staten (inclusief maar niet beperkt tot de Export Administration Regulations ("EAR") en sanctieregimes van het Amerikaanse ministerie van Financiën), Office of Foreign Asset Controls.). U dient op eigen kosten te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, voorschriften, regels en andere vereisten. U mag, zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid, geen Software, Diensten of technologie exporteren, overdragen of overdragen die onder deze Voorwaarden valt, noch direct, noch indirect (i) naar enig land dat onderworpen is aan een Amerikaans handelsembargo of aan een inwoner of nationale van een dergelijke provincie, of (ii) aan een persoon of entiteit vermeld op de "Entiteitslijst" of "Lijst van geweigerde personen" die wordt bijgehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel of de lijst van "Specifiek aangewezen burgers en geblokkeerde personen" die wordt beheerd door de VS Ministerie van Financiën. Door Software te downloaden of de Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met het voorgaande en verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van of een onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

14. HOOG RISICO GEBRUIK
U erkent hierbij dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor toegang en/of gebruik in of tijdens activiteiten met een hoog risico en niet zullen worden gebruikt in verband met een systeem waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat een storing leidt tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan eigendom, milieu of bedrijf. Zonder het voorgaande te beperken, mogen de Diensten niet worden gebruikt in verband met levensondersteunende systemen. Splashtop en zijn licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af. U stemt ermee in Splashtop en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren van alle claims of verliezen die voortvloeien uit het voorgaande gebruik van de Services.

15. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Splashtop en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en/of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan. Splashtop is niet gebonden aan enige bepaling van een inkooporder, ontvangstbewijs, acceptatie, bevestiging, correspondentie of anderszins, tenzij Splashtop uitdrukkelijk instemt met de bepaling in een schriftelijk, uitgevoerd document.
b. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan door de wet en blijven de overige bepalingen onaangetast.
c. Op deze voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië van toepassing, zonder verwijzing naar bepalingen inzake wetsconflicten. U en Splashtop wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verkoop van goederen af. U stemt ermee in dat alle claims en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden uitsluitend zullen worden behandeld door een federale of staatsrechtbank met bevoegde jurisdictie in Santa Clara County, Californië, VS, en U stemt onherroepelijk in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van, en het rechtsgebied in, dergelijke rechtbanken, en doet afstand van elk bezwaar tegen elke procedure die in een dergelijke rechtbank wordt ingesteld.
d. U mag deze voorwaarden of rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke toewijzing of overdracht van deze voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden hiervan, is nietig. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn deze voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Splashtop kan zijn rechten onder deze Voorwaarden toewijzen aan zijn gelieerde ondernemingen en aan enige opvolger door middel van fusie, overname, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa die betrekking hebben op deze Voorwaarden, zonder actie van uw kant, waarbij verwijzingen naar Splashtop hierin worden geacht te verwijzen naar de rechtverkrijgende.
e. Kennisgevingen van Splashtop aan u kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat door u is opgegeven tijdens het online registratieproces of op een andere manier die naar eigen goeddunken van Splashtop waarschijnlijk onder uw aandacht zal komen. Alle kennisgevingen door u aan Splashtop met betrekking tot deze voorwaarden moeten schriftelijk zijn en worden verzonden per koerier of aangetekende post naar het adres van Splashtop dat hierin wordt vermeld.
f. U stemt ermee in geen collectieve rechtszaken tegen Splashtop of een van zijn werknemers of gelieerde ondernemingen aan te spannen of daaraan deel te nemen. U stemt ermee in dat u niet meer dan twee (2) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden een vordering uit hoofde van deze voorwaarden zult instellen. Geen verklaring van afstand van enige bepaling of instemming met enige actie door Splashtop zal een verklaring van afstand inhouden van enige andere bepaling of instemming met enige andere actie, al dan niet gelijksoortig. Geen verklaring van afstand of instemming door Splashtop vormt een voortdurende verklaring van afstand of instemming, behalve voor zover Splashtop dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft gedaan.
g. U erkent dat Splashtop software, oplossingen en diensten kan leveren aan derden, inclusief concurrenten van u, die hetzelfde of vergelijkbaar zijn met de software, oplossingen en diensten die hieronder aan u worden geleverd.
h. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere tekortkoming in het uitvoeren van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten de redelijke controle van Splashtop.
i. Als u zich zorgen maakt over ethiek, integriteit, veiligheid, beveiliging en/of naleving van Splashtop of haar werknemers, wordt u aangemoedigd om het incident anoniem te melden op https://www.splashtop.com/anonymous-reporting.
* In bepaalde situaties kan Splashtop klanten voorrang verlenen voor de gebruiksbeperkingen waaronder zij zich oorspronkelijk hebben geabonneerd.

Splashtop Inc.
10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, Californië 95014

Laatst bijgewerkt: 14 december 2021

Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.