SERVICEVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") tussen u (hieronder gedefinieerd) en Splashtop (hieronder gedefinieerd) beschrijven de voorwaarden van Uw gebruik van de diensten van Splashtop (hieronder gedefinieerd). DOOR HET ELEKTRONISCHE AANVAARDINGSPROCES TE VOLTOOIEN, BEVESTIGT U DAT U (i) TEN MINSTE 18 JAAR OF OUDER BENT EN (ii) AL DEZE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, GA DAN NIET DOOR MET HET ELEKTRONISCHE ACCEPTATIEPROCES EN UW REGISTRATIEPROCES WORDT STOPGEZET.
Splashtop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, en u gaat er verder mee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke gewijzigde voorwaarden. De meest recente versie van de voorwaarden kan worden bekeken op https://www.splashtop.com/terms/splashtop.

1. DEFINITIES
" Documentatie " betekent alle elektronische of gedrukte materialen die bij de Software worden geleverd en die instructies geven voor de installatie, de werking en het gebruik van de Software.
" Gelicentieerde gebruiker " betekent een persoon met een geldige zitplaatslicentie voor de Splashtop Personal, Splashtop Business productlijn, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem), of de Mirroring360 productlijn. De Splashtop Business-productlijn omvat momenteel Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS (voorheen Splashtop On-Demand Support) (gezamenlijk de "Splashtop Business-producten") en Splashtop Enterprise (Cloud). De Mirroring360-productlijn omvat momenteel Mirroring360 en Mirroring360 Pro (gezamenlijk de "Mirroring360-producten").
" Diensten " betekent de diensten en bijbehorende Software die Splashtop aan u levert onder deze Voorwaarden voor Splashtop Personal, de Splashtop Business Producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem), of de Mirroring360 Producten.
" Software " betekent bepaalde softwaretoepassingen, uitsluitend in objectcodeformaat, die voor U nodig zijn om de Diensten te gebruiken en waarvoor U een licentie hebt gekregen onder deze Voorwaarden.
" Splashtop " betekent Splashtop Inc. en haar opvolgers en rechtverkrijgenden.
" Splashtop-account " betekent een gebruikersaccount die bij Splashtop is aangemaakt en waarmee u uniek wordt geïdentificeerd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
" Software van derden " betekent bepaalde software waarvoor Splashtop licenties van derden heeft en die in de Software aan U wordt geleverd.
" U of Uw " betekent u als Gelicentieerde Gebruiker of een werknemer of agent van een rechtspersoon die gemachtigd is deze rechtspersoon te vertegenwoordigen en wettelijk te binden aan deze Voorwaarden.

2. ONLINE REGISTRATIE (onderstaande subparagrafen a. en b. zijn niet van toepassing op Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem))
Om de Services te gebruiken, moet u mogelijk het online registratieproces voltooien, inclusief uw elektronische acceptatie van deze voorwaarden. Splashtop kan naar eigen goeddunken een online registratie door u weigeren en is niet verplicht om een reden voor de weigering op te geven.
a. Registratie gegevens. Als onderdeel van het online registratieproces voor een Splashtop-account, verzamelt Splashtop bepaalde beperkte informatie over u (“Registratiegegevens”). Alle door U verstrekte Registratiegegevens moeten actueel, volledig en nauwkeurig zijn en u bent als enige verantwoordelijk voor het bijwerken van de Registratiegegevens wanneer dit nodig is. Splashtop kan alle rechten op toegang tot en ontvangst, gebruik en licentie van de Services beëindigen als (i) Splashtop ontdekt dat uw Registratiegegevens onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel zijn, of (ii) Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt dat u niet de juiste gebruiker van de Diensten bent.
b. Wachtwoorden en beveiliging. Als onderdeel van het online registratieproces moet u uw e-mailadres gebruiken als uw gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen voor toegang tot uw Splashtop-account. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gaat ermee akkoord al uw wachtwoorden zorgvuldig te beschermen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Splashtop-account en gaat ermee akkoord Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van Uw Splashtop-account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van uw gebruikers voordat u via de Services inhoud van hun apparaten verzamelt, verzendt of overdraagt. Splashtop is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw Splashtop-account door een derde, al dan niet met uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Splashtop of een andere partij heeft geleden doordat een derde partij uw Splashtop-account gebruikt, al dan niet met uw medeweten.
c. Abonnement om de software te gebruiken. Wanneer u zich abonneert om de Services te gebruiken, gaat u akkoord met de verkoopvoorwaarden van Splashtop, die u kunt bekijken op (1) https://www.splashtop.com/terms/sale/splashtop voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom of Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale voor Mirroring360-producten. Splashtop kan de Services op uw Splashtop-account opschorten of beëindigen wegens betalingsachterstand en u stemt ermee in Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van achterstallige bedragen.
d. Proef- en promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Splashtop bepaalde proef- en/of promotie-aanbiedingen aanbieden. Splashtop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving proef- of promotieaanbiedingen te wijzigen of stop te zetten. Proef- of promotieaanbiedingen zijn beperkt tot één (1) per klant en mogen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

3. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
Deze licentievoorwaarden voor eindgebruikers verlenen U het recht en de licentie om de Software te gebruiken onder bepaalde beperkingen, voorwaarden en bepalingen ("EULA"). U gaat akkoord met deze EULA voordat u de Software gebruikt.
a. Vergunningverlening. U krijgt een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de Software en Documentatie te gebruiken, mits U deze Paragraaf 3 volledig naleeft.
b. Commercieel gebruik. De Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) en Mirroring360-producten zijn volledig gelicentieerd voor commercieel gebruik in een professionele omgeving. Splashtop Personal is uitsluitend bestemd voor niet-commercieel gebruik, d.w.z. gebruik het voor toegang tot uw persoonlijke computers voor niet-werkgerelateerde doeleinden.
c. Softwarebeperkingen. U zult niet (i) de Software geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, overdragen, er afgeleide werken van maken, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren, decompileren of anderszins proberen de broncode te achterhalen, wijzigen of modificeren, of enig deel ervan verwijderen, noch zult u iemand anders ertoe aanzetten of toestaan het voorgaande te doen; (ii) auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsrechtvermeldingen die door Splashtop op of in de Software of Documentatie zijn geplaatst of ingesloten, verwijderen, wijzigen, afdekken of versluieren; (iii) de Software of Documentatie verkopen, doorverkopen met winstoogmerk, verhuren, leasen of uitlenen of gebruiken voor commerciële time-sharing, verhuur of gebruik als servicebureau; (iv) de Software of enig onderdeel daarvan gebruiken voor illegale doeleinden; of (v) de Software of Documentatie, of enig onderdeel daarvan, gebruiken om apparaten voor het omzeilen van auteursrechten mogelijk te maken of om op enigerlei wijze auteursrechten op inhoud, programma's voor inhoudsbescherming of beleidsregels voor het kopiëren van inhoud te schenden of te omzeilen.
d. Dienstbeperkingen. Door de Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord en zult u geen van uw gebruikers toestaan om (i) de Diensten te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, (ii) materiaal te verzenden dat de intellectuele eigendoms-, privacy- of andere rechten van derden kan schenden of aantasten, (iii) informatie van derden te verzamelen of anderszins op te slaan zonder diens toestemming, (iv) de Diensten te gebruiken op een manier die schade of verstoring van het Splashtop-netwerk, Splashtop-accounts of andere Splashtop-diensten kan veroorzaken of (v) de Diensten te gebruiken voor het verzenden van spam, malware of frauduleuze, obscene of onwettige inhoud.
e. Gebruiksbeperkingen*. U gaat ermee akkoord de volgende toepasselijke voorwaarde na te leven tijdens het gebruik van de respectieve Diensten:

(i) Voor Splashtop Persoonlijk is het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet hoger dan vijf (5). Splashtop Personal is ook beperkt tot niet-commercieel gebruik, volgens paragraaf 3b hierboven.
(ii) Voor de Splashtop Business Producten:
a. Splashtop Business Access - licentie voor 2 computers per gebruikersplek voor Splashtop Business Access Solo en licentie voor 10 computers per gebruikersplek voor Splashtop Business Access Pro. Het aantal gelijktijdige gebruikers wordt beperkt door het aantal gebruikerspleklicenties.
b. Splashtop Remote Support - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u bent geabonneerd.
De Splashtop Remote Support-licentie is bedoeld voor technici en IT-personeel om op afstand hun computers en die van andere gebruikers te ondersteunen.
Remote Support Plus omvat geen secundaire gebruikerstoegang.
Remote Support Premium omvat beperkte secundaire gebruikerstoegang.
c. Splashtop SOS (voorheen Splashtop On-Demand Support) - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u bent geabonneerd. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal en type licenties.
d. Splashtop Enterprise (Cloud) - limieten voor technici, gebruikers, computers en gelijktijdigheid zijn onderhevig aan het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd

(iii) Voor Splashtop Classroom zal het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan tien (10) bedragen.
(iv) Voor Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) is het gebruik van de Diensten beperkt tot het specifieke plan waarop U bent geabonneerd.
(v) Voor Mirroring360-producten is het maximale aantal van de ingezette Mirroring360-software op de computers beperkt tot het aantal licenties waarop U bent geabonneerd.

Splashtop kan, naar eigen goeddunken, een account dat in strijd is met deze bepaling opschorten of u verplichten extra seat-licenties te kopen om het teveel aan licenties te corrigeren.
f. Software van derden. . Voor bepaalde Software van derden die in of bij de Software wordt geleverd, gelden diverse andere voorwaarden die door de licentiegevers van dergelijke Software van derden worden opgelegd. Uw gebruik van de software van derden is onderworpen aan en wordt beheerst door de respectieve softwarelicenties van derden, welke relevante licenties voor dergelijke software van derden u kunt bekijken vanuit de Software.

4. BESCHERMING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM
Splashtop of haar licentiegevers blijven eigenaar van alle eigendomsrechten in of in verband met de Diensten en deze eigendomsrechten worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten en internationale handelsbepalingen. U erkent dat de Diensten ongepubliceerde informatie kunnen bevatten en waardevolle handelsgeheimen kunnen bevatten die eigendom zijn van Splashtop en/of haar licentiegevers. Splashtop en/of haar licentiegevers behouden zich alle rechten op de Diensten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. De hieronder verleende licentie en Uw recht om de Diensten te gebruiken eindigen automatisch indien U enig deel van de Voorwaarden schendt.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
"Vertrouwelijke informatie" betekent alle niet-openbare zakelijke of technische informatie van Splashtop, inclusief, zonder beperking, alle informatie met betrekking tot de handelsgeheimen of knowhow van Splashtop die mondeling of schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangemerkt, of waarvan u weet of zou moeten weten dat deze door Splashtop als vertrouwelijk of bedrijfseigen wordt beschouwd. U stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden en deze Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden. U zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie die (i) deel gaat uitmaken van het publieke domein zonder dat U de Voorwaarden schendt; (ii) onafhankelijk door U is ontwikkeld zonder verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie; of (iii) rechtmatig door een derde aan U is bekendgemaakt zonder beperking op openbaarmaking.

6. HANDELSMERKEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat de term Splashtop en andere gerelateerde logo's en ontwerpen die hieronder worden verstrekt (gezamenlijk de "Splashtop Handelsmerken") de exclusieve handelsmerken van Splashtop zijn, geregistreerd in de Verenigde Staten en elders, en dat u de Splashtop Handelsmerken niet zult gebruiken of reproduceren zonder eerst een handelsmerklicentie van Splashtop te verkrijgen. Alle andere handelsmerken en dienstmerken waarnaar in de Diensten of op de Splashtop-website wordt verwezen, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

7. PRIVACY
Het gebruik door Splashtop van door u verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot registratiegegevens en betalingsinformatie, wordt uiteengezet in het huidige privacybeleid van Splashtop, dat te vinden is op (1) https://www.splashtop.com/privacy voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom en Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/privacy voor Mirroring360-producten.

8. UPDATES EN ONDERSTEUNING
Splashtop kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, en zonder enige verplichting hiertoe, updates van de Diensten beschikbaar maken via internet of andere bronnen. Al dergelijke updates worden geacht te zijn opgenomen in de definitie van Diensten en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Splashtop behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor toekomstige versies van, of updates van de Services. Als Splashtop Uw supportprovider voor de Services is, kunt u (1) https://www.splashtop.com/support bezoeken voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom of Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/faq voor Mirroring360-producten om de online knowledgebase te gebruiken of om contact op te nemen met het Splashtop-supportteam om eventuele technische problemen op te lossen.

9. DUUR EN BEËINDIGING
Deze Voorwaarden gaan in op de datum van Uw elektronische aanvaarding. Deze voorwaarden gelden tot de beëindiging van uw Splashtop-account. U kunt deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door uw abonnement te beëindigen, de Software en Documentatie van uw systeem te verwijderen, uw Splashtop-account te verwijderen en geen gebruik meer te maken van de Diensten. Splashtop kan deze Voorwaarden en uw abonnement, licentie en recht op de Diensten onmiddellijk beëindigen indien (i) u deze Voorwaarden schendt; (ii) u, als rechtspersoon, failliet verklaart, betrokken bent bij een faillissementsprocedure of anderszins insolvent bent; of (iii) Splashtop naar eigen goeddunken besluit om het aanbieden van de Diensten te staken, in welk geval Splashtop u, indien mogelijk, vooraf op de hoogte zal stellen en u alternatieve plannen of opties zal bieden om het ongemak dat door een dergelijke beëindiging kan worden veroorzaakt tot een minimum te beperken. Splashtop is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een beëindiging van deze Voorwaarden zoals hierin voorzien. Bij beëindiging van deze Voorwaarden: (a) worden alle hieronder verleende licentierechten automatisch beëindigd zonder verdere kennisgeving aan U; en (b) zult U onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Diensten staken en de Software en Documentatie en alle kopieën daarvan vernietigen. De artikelen 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 en 15 blijven na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES
DE DIENSTEN, SOFTWARE, EVENTUELE UPDATES DAARVAN, DOCUMENTATIE EN INFORMATIE WORDEN "AS-IS" GELEVERD. ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. SPLASHTOP, NAMENS ZICHZELF EN HAAR LICENTIEGEVERS, WIJST ALLE GARANTIES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN ENIG MONSTER, SPECIFICATIE OF VOORSTEL VERSTREKT DOOR SPLASHTOP, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. SPLASHTOP GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT VAN DE DIENSTEN OF DAT DE DIENSTEN VRIJ ZULLEN ZIJN VAN GEBREKEN, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN WERKEN, AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF DAT SPLASHTOP ALLE FOUTEN ZAL CORRIGEREN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIAAL OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO WORDEN GEDOWNLOAD EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF DERGELIJKE GEGEVENS. SOMMIGE WETTEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DEZE BEPERKING IN ZOVERRE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZAL SPLASHTOP, OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, STRAF- OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, OF ANDERE GELDELIJKE VERLIEZEN) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID, NALATIGE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN) OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS SPLASHTOP IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPLASHTOP VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN MEER BEDRAGEN DAN HET TOTAAL VAN DE DOOR U BETAALDE VERGOEDINGEN IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID).

12. VRIJWARING
U gaat er hierbij mee akkoord, op uw eigen kosten, Splashtop en haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, informatieleveranciers, agenten, licentiehouders, licentiegevers (de "Gevrijwaarde Partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen, kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die door de Gevrijwaarde Partijen worden opgelopen in verband met een eis, vordering, actie, rechtszaak of verlies als gevolg van (a) een schending door U van deze Voorwaarden of vorderingen die voortvloeien uit Uw Splashtop-account; (b) fraude of manipulatie door u; (c) een claim, actie of beschuldiging van een derde partij wegens inbreuk op basis van door u verstrekte informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud; of (d) claims wegens creditcardfraude op basis van door u verstrekte informatie. U gaat ermee akkoord alles in het werk te stellen om met Splashtop samen te werken bij de verdediging van eisen, vorderingen, acties of rechtszaken. Splashtop behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging op zich te nemen van alle zaken die onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u op kosten van Splashtop.

13. EXPORTCONTROLES
U erkent en gaat ermee akkoord dat de onder deze Voorwaarden in licentie gegeven Diensten onderworpen zijn aan de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten (met inbegrip van, zonder beperking, de Export Administration Regulations ("EAR"), en sanctieregelingen van het U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls). U dient op eigen kosten te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, voorschriften, regels en andere vereisten. U mag zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid geen Software, Diensten of technologie waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, direct of indirect exporteren, herexporteren of overdragen (i) naar een land waarop een Amerikaans handelsembargo rust of naar een inwoner of onderdaan van een dergelijk land, of (ii) naar een persoon of entiteit die voorkomt op de "Entity List" of "Denied Persons List" van het Amerikaanse Ministerie van Handel of de lijst van "Specifiek Aangewezen Nationalen en Geblokkeerde Personen" van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Door Software te downloaden of de Diensten te gebruiken, stemt U in met het voorgaande en verklaart en garandeert U dat U zich niet bevindt in, onder controle staat van of een onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

14. HOOG RISICO GEBRUIK
U erkent hierbij dat de Diensten niet zijn ontworpen of bedoeld voor toegang en/of gebruik in of tijdens risicovolle activiteiten en niet mogen worden gebruikt in verband met een systeem waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat een storing leidt tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan eigendommen, het milieu of bedrijven. Zonder het voorgaande te beperken, mogen de Diensten niet worden gebruikt in verband met een levensinstandhoudingssysteem. Splashtop en haar licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af. U gaat ermee akkoord Splashtop en haar functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren van alle claims of verliezen die voortvloeien uit het voorgaande gebruik van de Diensten.

15. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Splashtop en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en/of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan. Splashtop is niet gebonden aan enige bepaling van een inkooporder, ontvangstbewijs, acceptatie, bevestiging, correspondentie of anderszins, tenzij Splashtop uitdrukkelijk instemt met de bepaling in een schriftelijk, uitgevoerd document.
b. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan door de wet en blijven de overige bepalingen onaangetast.
c. Op deze voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië van toepassing, zonder verwijzing naar bepalingen inzake wetsconflicten. U en Splashtop wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verkoop van goederen af. U stemt ermee in dat alle claims en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden uitsluitend zullen worden behandeld door een federale of staatsrechtbank met bevoegde jurisdictie in Santa Clara County, Californië, VS, en U stemt onherroepelijk in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van, en het rechtsgebied in, dergelijke rechtbanken, en doet afstand van elk bezwaar tegen elke procedure die in een dergelijke rechtbank wordt ingesteld.
d. U mag deze voorwaarden of rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke toewijzing of overdracht van deze voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden hiervan, is nietig. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn deze voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Splashtop kan zijn rechten onder deze Voorwaarden toewijzen aan zijn gelieerde ondernemingen en aan enige opvolger door middel van fusie, overname, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa die betrekking hebben op deze Voorwaarden, zonder actie van uw kant, waarbij verwijzingen naar Splashtop hierin worden geacht te verwijzen naar de rechtverkrijgende.
e. Kennisgevingen van Splashtop aan u kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat door u is opgegeven tijdens het online registratieproces of op een andere manier die naar eigen goeddunken van Splashtop waarschijnlijk onder uw aandacht zal komen. Alle kennisgevingen door u aan Splashtop met betrekking tot deze voorwaarden moeten schriftelijk zijn en worden verzonden per koerier of aangetekende post naar het adres van Splashtop dat hierin wordt vermeld.
f. U stemt ermee in geen collectieve rechtszaken tegen Splashtop of een van zijn werknemers of gelieerde ondernemingen aan te spannen of daaraan deel te nemen. U stemt ermee in dat u niet meer dan twee (2) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden een vordering uit hoofde van deze voorwaarden zult instellen. Geen verklaring van afstand van enige bepaling of instemming met enige actie door Splashtop zal een verklaring van afstand inhouden van enige andere bepaling of instemming met enige andere actie, al dan niet gelijksoortig. Geen verklaring van afstand of instemming door Splashtop vormt een voortdurende verklaring van afstand of instemming, behalve voor zover Splashtop dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft gedaan.
g. U erkent dat Splashtop software, oplossingen en diensten kan leveren aan derden, inclusief concurrenten van u, die hetzelfde of vergelijkbaar zijn met de software, oplossingen en diensten die hieronder aan u worden geleverd.
h. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere tekortkoming in het uitvoeren van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten de redelijke controle van Splashtop.
i. Als u zich zorgen maakt over ethiek, integriteit, veiligheid, beveiliging en/of naleving van Splashtop of haar werknemers, wordt u aangemoedigd om het incident anoniem te melden op https://www.splashtop.com/anonymous-reporting.
* In bepaalde situaties kan Splashtop klanten voorrang verlenen voor de gebruiksbeperkingen waaronder zij zich oorspronkelijk hebben geabonneerd.

Splashtop Inc.
10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, Californië 95014

Laatst bijgewerkt: 14 december 2021

Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.