Doorgaan naar de hoofdinhoud
+31 (0) 20 888 5115Gratis proefperiode

Servicevoorwaarden - EU

Deze overeenkomst kan in verschillende talen zijn vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, is de Engelse versie bepalend.

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) tussen U (hieronder gedefinieerd) en Splashtop (hieronder gedefinieerd) beschrijven de algemene voorwaarden voor Uw gebruik van de Services van Splashtop (hieronder gedefinieerd).  

Splashtop behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd delen van deze Voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Splashtop zal u op de hoogte stellen zodra de voorwaarden zijn gewijzigd. De meest recente versie van de Voorwaarden kan worden bekeken op https://www.splashtop.com/terms/splashtop.  

1. DEFINITIES 

"Documentatie" betekent alle elektronische of gedrukte materialen die bij de Software worden geleverd en die instructies bevatten voor de installatie, de werking en het gebruik van de Software. 

Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, evenals rechten op knowhow. 

"Gelicentieerde Gebruiker" betekent een persoon met een geldige licentie voor de Services. 

"Diensten" betekent de diensten en gerelateerde software die door Splashtop aan u worden geleverd onder deze voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot Splashtop Personal, Splashtop Business-productlijn, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, de Mirroring360-productlijn, Splashtop Secure Workspace, of Splashtop Vault. De Splashtop Business-productlijn omvat momenteel Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS en Splashtop Enterprise (gezamenlijk de "Splashtop Business-producten"). De Mirroring360-productlijn omvat momenteel Mirroring360 en Mirroring360 Pro (gezamenlijk de "Mirroring360-producten") 

"Software" betekent bepaalde softwaretoepassingen, alleen in objectcode-formaat, die nodig zijn om de Services te gebruiken en die aan u in licentie zijn gegeven onder deze Voorwaarden. 

Splashtop” betekent Splashtop BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, aan de Piet Heinkade 133-135, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77876342, en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden. 

"Splashtop-account" betekent een gebruikersaccount gemaakt met Splashtop dat u op unieke wijze identificeert met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

"Software van derden" betekent bepaalde software die Splashtop in licentie geeft van derden en aan u verstrekt, opgenomen in de software. 

"U of Uw" betekent u als Gelicentieerde Gebruiker of een werknemer of vertegenwoordiger van een rechtspersoon die bevoegd is om een dergelijke rechtspersoon te vertegenwoordigen en wettelijk te binden aan deze Voorwaarden. 

2. ONLINE REGISTRATIE (onderafdelingen a. en b. hieronder niet van toepassing op Splashtop On-Prem)

Om de Services te gebruiken, moet u mogelijk het online registratieproces voltooien, inclusief uw elektronische acceptatie van deze Voorwaarden. Splashtop kan naar eigen goeddunken een online registratie door u afwijzen en is niet verplicht een reden voor de afwijzing op te geven. 

A. Registratiegegevens. Als onderdeel van het online registratieproces voor een Splashtop-account zal Splashtop bepaalde beperkte informatie over u verzamelen ("Registratiegegevens"). Alle door U verstrekte Registratiegegevens moeten actueel, volledig en accuraat zijn en U bent als enige verantwoordelijk voor het indien nodig bijwerken van de Registratiegegevens. Splashtop kan alle rechten op toegang tot, ontvangst, gebruik en licentie van de Services beëindigen als (i) Splashtop ontdekt dat uw registratiegegevens onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel zijn, of (ii) Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt dat u niet de juiste gebruiker van de Services bent. 

B. Wachtwoorden en security. Met uitzondering van Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault, moet u als onderdeel van het online registratieproces uw e-mailadres gebruiken als uw gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen voor toegang tot uw Splashtop-account. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en stemt ermee in al uw wachtwoorden zorgvuldig te beschermen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Splashtop-account en stemt ermee in Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Splashtop-account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van uw gebruikers voordat u via de Services inhoud van hun apparaten verzamelt, verzendt of overdraagt. Splashtop is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw Splashtop-account door een derde, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die door Splashtop of een andere partij zijn geleden doordat een derde uw Splashtop-account gebruikt, met of zonder uw medeweten. 

c. Abonnement om de software te gebruiken. Wanneer u zich abonneert op het gebruik van de Diensten, gaat u akkoord met de Verkoopvoorwaarden van Splashtop, die kunnen worden bekeken op (1) https://www.splashtop.com/terms/sale/splashtop voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace of Splashtop Vault; of (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale voor Mirroring360-producten. Splashtop kan de Diensten op Uw Splashtop-account opschorten of beëindigen vanwege betalingsachterstanden en u gaat ermee akkoord Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van achterstallige bedragen.

D. Proef- en promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Splashtop bepaalde proef- en/of promotie-aanbiedingen aanbieden. Splashtop behoudt zich het recht voor om proef- of promotie-aanbiedingen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Alle proef- of promotionele aanbiedingen zijn beperkt tot één (1) per klant en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.  

3. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN 

A. Licentie verlenen. Onder de bepalingen in deze Voorwaarden wordt U een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleend om de Software en Documentatie te gebruiken, onder voorbehoud van Uw volledige naleving van dit Artikel 3. 

B. Commercieel gebruik. De Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom-, Splashtop On-Prem- en Mirroring360-producten hebben een volledige licentie voor commercieel gebruik in een professionele omgeving. Splashtop Personal is alleen voor niet-commercieel gebruik, dwz gebruik het om toegang te krijgen tot uw personal computers voor niet-werkgerelateerde doeleinden. Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault kunnen in licentie worden gegeven voor commercieel of niet-commercieel gebruik. 

C. Softwarebeperkingen. U mag (i) niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, overdragen, er afgeleide werken van maken, vertalen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins proberen de broncode te ontlenen, de Software wijzigen of wijzigen, of enige deel daarvan, noch zult U iemand anders ertoe brengen of toestaan om het voorgaande te doen; (ii) auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsrechtenvermeldingen die door Splashtop op of in software of documentatie zijn geplaatst of ingebed, verwijderen, wijzigen, bedekken of verdoezelen; (iii) de Software of Documentatie verkopen, doorverkopen met winstoogmerk, verhuren, leasen of uitlenen of gebruiken voor commerciële time sharing, verhuur of gebruik door een servicebureau; (iv) de Software of een onderdeel daarvan gebruiken voor illegale doeleinden; of (v) de Software of Documentatie, of enig onderdeel daarvan, gebruiken om apparaten voor het omzeilen van auteursrechten in te schakelen of om op welke manier dan ook inbreuk te maken op of omzeilen van auteursrechten, programma's voor inhoudsbescherming of het kopiëren van inhoud.

D. Servicebeperkingen.  Door de Services te gebruiken, stemt U ermee in om geen van Uw gebruikers toe te staan (i) de Services te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) materiaal te verzenden dat de Intellectuele Eigendomsrechten, privacy of andere rechten van een derde partij, (iii) informatie van een derde partij verzamelen of anderszins verzamelen of opslaan zonder zijn/haar toestemming, (iv) de Services gebruiken op een manier die schade of verstoring kan veroorzaken aan het Splashtop-netwerk, Splashtop-accounts of andere Splashtop-services of (v) de Services gebruiken om spam, malware of frauduleuze, obscene of onwettige inhoud te verzenden. 

e.  Gebruik Beperkingen*. U stemt ermee in om tijdens het gebruik van de respectievelijke Services te voldoen aan de volgende toepasselijke termijn: 

(i) Voor Splashtop Personal mag het totale aantal Splashtop-streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan vijf (5) bedragen. Splashtop Personal is ook beperkt tot alleen niet-commercieel gebruik, volgens Sectie 3b hierboven. 

(ii) Voor de Splashtop Business-producten:
a. Splashtop Business Access - 2 computers per gebruikersseatlicentie voor Splashtop Business Access Solo, 10 computers per gebruikersseatlicentie voor Splashtop Business Access Pro en 10 computers per gebruikersseatlicentie voor Splashtop Business Access Performance. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal gebruikerslicenties.
b. Splashtop Remote Support – het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u zich heeft geabonneerd.  De Splashtop Remote Support-licentie is bedoeld voor technici en IT-personeel om hun computers en die van andere gebruikers op afstand te ondersteunen.   
Remote Support Basic en Plus omvatten geen secundaire gebruikerstoegang.
Remote Support Premium omvat beperkte toegang voor secundaire gebruikers. 
c. Splashtop SOS – het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u zich heeft geabonneerd. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal licenties.
d. Splashtop Enterprise (cloud) – limieten voor technici, gebruikers, computers en gelijktijdigheid zijn afhankelijk van het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd. 
(iii) Voor Splashtop Classroom zal het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met Uw Splashtop Account niet groter zijn dan tien (10). 
(iv) Voor Splashtop On-Prem is het gebruik van de Diensten beperkt tot het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd. 
(v) Voor Mirroring360-producten wordt het maximale aantal geïmplementeerde Mirroring360-software op de computers beperkt door het aantal licenties waarop u zich heeft geabonneerd. 

Splashtop kan naar eigen goeddunken elk account opschorten dat in strijd is met deze bepaling of van u eisen dat u extra seat licenties koopt om eventuele overschrijdingen te corrigeren. 

F. Software van derden. Bepaalde Software van Derden die in of met de Software wordt geleverd, is onderworpen aan verschillende andere voorwaarden die worden opgelegd door de licentiegevers van dergelijke Software van Derden. Uw gebruik van de Software van Derden is onderworpen aan en wordt beppald door de respectieve licenties voor Software van Derden, welke relevante licenties voor dergelijke Software van Derden U vanuit de Software kunt bekijken.  

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Splashtop of zijn licentiegevers behouden het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten in of in verband met de Services. Niets in deze voorwaarden vormt de overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Splashtop aan u. U krijgt als enige het recht om de Service te gebruiken zoals beschreven in deze Voorwaarden. U erkent dat de Services mogelijk niet-gepubliceerde informatie bevatten en waardevolle handelsgeheimen bevatten die eigendom zijn van Splashtop en/of zijn licentiegevers. Splashtop en/of zijn licentiegevers behouden zich alle rechten voor op de Services die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. De licentie die hieronder wordt verleend en uw recht om de Services te gebruiken, worden automatisch beëindigd als u een deel van de voorwaarden schendt. 

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

"Vertrouwelijke informatie" betekent alle niet-openbare zakelijke of technische informatie van Splashtop, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie met betrekking tot de handelsgeheimen of knowhow van Splashtop die is aangeduid als "vertrouwelijk", hetzij mondeling of schriftelijk, of waarvan u weet of zou moeten weten, wordt door Splashtop als vertrouwelijk of eigendom beschouwd. U stemt ermee in de vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en geen vertrouwelijke informatie te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden. U zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de Vertrouwelijke Informatie. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie die (i) deel gaat uitmaken van het publieke domein zonder dat u de Voorwaarden schendt; (ii) onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder verwijzing naar enige vertrouwelijke informatie; of (iii) rechtmatig aan u is bekendgemaakt door een derde partij zonder beperking op openbaarmaking.  

6. HANDELSMERKEN 

U erkent en stemt ermee in dat de term Splashtop en andere gerelateerde logo's en ontwerpen die hieronder worden verstrekt (gezamenlijk de "Splashtop-handelsmerken") de exclusieve handelsmerken zijn van Splashtop, geregistreerd in de Verenigde Staten en elders, en dat u de Splashtop Handelsmerken niet zult gebruiken of reproduceren zonder eerst een handelsmerklicentie van Splashtop te verkrijgen. Alle andere handelsmerken en servicemerken waarnaar wordt verwezen op de Services- of Splashtop-website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden. 

7. PRIVACY 

Het gebruik door Splashtop van door u verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot registratiegegevens en betalingsinformatie, wordt uiteengezet in het huidige privacybeleid van Splashtop, dat te vinden is op (1) https://www.splashtop.com/privacy voor Splashtop Personal , Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault; of (2) https://www.mirroring360.com/privacy voor Mirroring360-producten.

8. UPDATES EN SUPPORT 

Splashtop kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting daartoe, updates van de Diensten beschikbaar maken via internet of andere bronnen. Al dergelijke updates worden geacht te zijn opgenomen in de definitie van Services en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Splashtop behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor toekomstige versies van of updates van de Diensten. Alleen in het geval Splashtop haar vergoedingen verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, en alleen met betrekking tot Uw niet-commerciële gebruik van enige Diensten, heeft U het recht de overeenkomst die U met Splashtop heeft te ontbinden.  

Als Splashtop Uw support provider voor de services is, kunt u (1) https://www.splashtop.com/support bezoeken voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace of Splashtop Vault; of (2) https://www.mirroring360.com/f-a-qvoor Mirroring360-producten bezoeken om de online knowledge base te gebruiken, of neem contact op met het Splashtop-supportteam om eventuele technische problemen op te lossen.  

9. DUUR EN BEËINDIGING 

Deze Voorwaarden gaan in op de datum van Uw elektronische acceptatie. Deze voorwaarden lopen door tot de beëindiging van uw Splashtop-account. U kunt deze voorwaarden op elk moment beëindigen door uw abonnement te beëindigen, de software en documentatie van uw systeem te verwijderen, uw Splashtop-account te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de services. 

Voor Splashtop-abonnementen betaald via my.splashtop.com, kunt U Uw abonnement beëindigen door in te loggen op uw Splashtop-account op my.splashtop.com, en te klikken op het tabblad "Abonnementen" onder "Accountinfo" en automatische verlenging uitschakelen. Uw abonnement wordt niet langer automatisch verlengd en uw account wordt niet automatisch belast aan het einde van uw huidige abonnementsperiode. De door u gekochte Producten blijven bruikbaar tot het einde van de huidige abonnementsperiode.  

Voor Splashtop-abonnementen aangeschaft via Splashtop salespersoneel (niet rechtstreeks door u gekocht op my.splashtop.com), U kunt uw abonnement opzeggen door u schriftelijk op de hoogte te stellen van uw voornemen om het niet te verlengen, op de manier zoals uiteengezet in artikel 15(e) hierin, uiterlijk dertig (30) dagen vóór de automatische verlenging.

Splashtop kan deze Voorwaarden en Uw abonnement, licentie en recht op de Diensten onmiddellijk beëindigen als (i) U deze Voorwaarden schendt; (ii) U, als rechtspersoon, failliet gaat, betrokken bent bij een faillissementsprocedure of anderszins insolvent bent; of (iii) Splashtop besluit naar eigen goeddunken het aanbieden van de Services stop te zetten, in welk geval Splashtop u waar mogelijk van tevoren op de hoogte zal stellen en u alternatieve abonnementen of opties zal bieden om het ongemak dat door een dergelijke beëindiging kan worden veroorzaakt tot een minimum te beperken . Splashtop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een beëindiging van deze Voorwaarden zoals hierin bepaald. Bij beëindiging van deze Voorwaarden: (a) zullen alle hieronder verleende licentierechten automatisch worden beëindigd zonder verdere kennisgeving aan U; en (b) U zult onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Services beëindigen en de Software en Documentatie en alle kopieën daarvan vernietigen.  

Secties 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 15 blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

Bij ontbinding wordt de betaling voor de reeds aan U geleverde Diensten niet gerestitueerd of teruggedraaid. Bedragen die vóór de beëindiging door Splashtop zijn gefactureerd in verband met de aan u geleverde Diensten onder deze Voorwaarden, blijven na de beëindiging van kracht en worden onmiddellijk van u opeisbaar op het moment van beëindiging. 

10. AFWIJZING VAN GARANTIES 

De Services, Software, alle updates daarvan, alle Documentatie en informatie worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie. Splashtop wijst namens zichzelf en zijn licentiegevers alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en elk voorbeeld, specificatie of voorstel van Splashtop, inclusief maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van rechten van derden. Splashtop garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid, bevredigende kwaliteit van de Diensten of dat de Diensten vrij zijn van defecten, foutloos of ononderbroken werken, aan Uw eisen voldoen, vrij zijn van virussen of dat Splashtop alle fouten zal corrigeren. U begrijpt en stemt ermee in dat materiaal of gegevens die worden gedownload of anderszins worden verkregen door het gebruik van de Services, op uw eigen risico worden gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materiaal en/of gegevens.    

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Aansprakelijkheid van Splashtop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins is uitgesloten voor zover toegestaan door een dwingende of dwingende rechtsregel.

Niettegenstaande het voorgaande, in het geval Splashtop aansprakelijk is voor schade op grond van verplicht of dwingend recht, als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, enige onrechtmatige daad, of anderszins, is de totale, gezamenlijke aansprakelijkheid van Splashtop, zijn licentiegevers of leveranciers beperkt tot alleen directe schade en tot de totale bedragen die aan Splashtop zijn betaald voor de Diensten in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de omstandigheden die aanleiding gaven tot de aan de orde zijnde vordering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

  1. zaakschade; 

  2. redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestaties van Splashtop in overeenstemming te brengen met deze voorwaarden, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden door of namens u; 

  3. redelijke kosten die u heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade; En 

  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover betrekking hebbend op directe schade. 

Splashtop's aansprakelijkheid voor andere schade dan directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, zoals, maar niet beperkt tot, indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en inkomstenderving, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen of enig ander soortgelijk financieel verlies of verlies van goodwill of reputatie, schade als gevolg van claims van derden of andere incidentele, indirecte, punitieve of voorbeeldige schade van welke aard dan ook, is uitgesloten.

De in de voorgaande paragrafen van dit artikel genoemde beperkingen gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Splashtop.  

Elke vordering tot schadevergoeding tegen Splashtop vervalt na twaalf (12) maanden vanaf het eerste optreden van de vordering. 

12. VRIJWARING 

U stemt er hierbij mee in, op eigen kosten, om Splashtop en zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, informatieverstrekkers, agenten, licentiehouders, licentiegevers (de "Gevrijwaarde partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met een eis, claim, actie, rechtszaak of verlies als gevolg van (a) een schending door U van deze Voorwaarden of claims die voortvloeien uit Uw Splashtop-account; (b) fraude of manipulatie door u; (c) een claim, actie of beschuldiging van een derde partij op basis van informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud die door u is ingediend; of (d) claims van creditcardfraude op basis van door u vrijgegeven informatie. U stemt ermee in uw uiterste best te doen om met Splashtop samen te werken bij de verdediging van elke eis, claim, actie of rechtszaak. Splashtop behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die door u wordt vergoed op eigen kosten van Splashtop.  

13. GEBRUIK MET EEN HOOG RISICO 

U erkent hierbij dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor toegang tot en/of gebruik bij of tijdens risicovolle activiteiten en niet zullen worden gebruikt in verband met enig systeem waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat een storing zal leiden tot persoonlijk letsel, de dood of schade aan onroerend goed, omgeving of bedrijf. Zonder het voorgaande te beperken, zullen de Services niet worden gebruikt in verband met een levensondersteunend systeem. Splashtop en zijn licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af. U stemt ermee in om Splashtop en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren van alle claims of verliezen die voortvloeien uit een van de voorgaande toepassingen van de Services. 

14. BETALINGEN EN BELASTINGAANSPRAKELIJKHEID

Door uw aanvaarding van deze Voorwaarden gaat u akkoord met tijdige betaling(en) aan Splashtop, inclusief, indien van toepassing, alle belastingen, heffingen en kosten. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Splashtop getoonde prijzen en vergoedingen exclusief belastingen en wettelijke kosten. Waar van toepassing worden belastingen en toezichtkosten in rekening gebracht op de facturen die elektronisch door Splashtop worden uitgegeven in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Splashtop zal naar eigen goeddunken het verschuldigde belastingbedrag berekenen. De belastingen en wettelijke kosten die in rekening worden gebracht, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Splashtop behoudt zich het recht voor om de prijzen voor Splashtop Services te bepalen op basis van de geografische locatie van de gebruiker of het daadwerkelijke gebruik van de Services. De prijs kan variëren afhankelijk van de locatie. De locatie van aankoop moet overeenkomen met waar de gebruiker fysiek verblijft en waar de Services voornamelijk zullen worden gebruikt en ingezet. Splashtop behoudt zich het recht voor om uw locatie te verifiëren. Als wordt vastgesteld dat de prijzen onjuist zijn toegepast op uw aankoop van Splashtop-diensten, hetzij ten onrechte of als gevolg van uw gedrag, worden uw prijzen voor Splashtop-diensten dienovereenkomstig bijgewerkt en worden alle bedragen die volgens de standaardprijzen verschuldigd hadden moeten zijn, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na kennisgeving ervan.

Splashtop kan de Diensten op Uw Splashtop-account opschorten of beëindigen vanwege betalingsachterstanden en u gaat ermee akkoord Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van dergelijke achterstallige bedragen.

15. ALGEMEEN 

a. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Splashtop met betrekking tot uw gebruik van de services en door deze voorwaarden te accepteren, erkent u uitdrukkelijk dat deze voorwaarden alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en/of afspraken, schriftelijk of mondeling, vervangen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Splashtop is onder geen enkele omstandigheid gebonden aan enige bepaling van een inkooporder, ontvangstbewijs, aanvaarding, bevestiging, correspondentie of anderszins, ongeacht of deze Voorwaarden hierover zwijgen, tenzij Splashtop uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de bepaling, uitgevoerd document. 

b. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gehandhaafd voor zover maximaal wettelijk is toegestaan en blijven de overige bepalingen onaangetast en wordt een dergelijke ongeldige bepaling door Splashtop vervangen door een andere bepaling die, in alle opzichten geldig zal zijn en een werking zal hebben die die van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

c. Deze Voorwaarden worden uitsluitend bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle controverses, geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de schending daarvan en die niet in der minne door de partijen zijn geschikt, zullen uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht. 

d. U mag deze Voorwaarden of enige rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke toewijzing of overdracht van deze voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden hiervan, is nietig. Met inachtneming van het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Splashtop kan zijn rechten onder deze Voorwaarden overdragen aan zijn gelieerde ondernemingen en aan elke opvolger door middel van fusie, overname, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa die betrekking hebben op deze Voorwaarden, zonder actie van Uw kant, waarin zaakverwijzingen naar Splashtop hierin worden geacht te verwijzen naar de rechtverkrijgende. 

e. Kennisgevingen van Splashtop aan u kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat door u is opgegeven tijdens het online registratieproces of anderszins op een manier waarvan Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt dat deze waarschijnlijk onder uw aandacht zullen komen. Alle kennisgevingen door u aan Splashtop met betrekking tot deze voorwaarden dienen schriftelijk te zijn en per koeriersdienst of aangetekende post te worden verzonden naar het hierin vermelde adres van Splashtop. 

f. U stemt ermee in geen class action-rechtszaken tegen Splashtop of een van zijn werknemers of gelieerde ondernemingen aan te spannen of eraan deel te nemen. U stemt ermee in dat u geen claim zult indienen onder deze voorwaarden meer dan twee (2) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden. Geen afstandsverklaring van enige bepaling of toestemming voor enige actie door Splashtop vormt geen afstandsverklaring van enige andere bepaling of toestemming voor enige andere actie, al dan niet vergelijkbaar. Geen afstandsverklaring of toestemming door Splashtop vormt een doorlopende afstandsverklaring of toestemming, behalve voor zover specifiek schriftelijk door Splashtop uiteengezet. 

g. U erkent dat Splashtop software, oplossingen en diensten kan leveren aan derden, inclusief concurrenten van u, die hetzelfde zijn of vergelijkbaar zijn met de software, oplossingen en diensten die hieronder aan u worden geleverd. 

h. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere niet-nakoming van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten de redelijke controle van Splashtop. 

i. Als u ethische, integriteits-, veiligheids-, beveiligings- en/of nalevingszorgen heeft over Splashtop of zijn werknemers, wordt u aangemoedigd om het incident anoniem te melden op https://www.splashtop.com/anonymous-reporting. 

* In bepaalde situaties kan Splashtop klanten de gebruiksbeperkingen laten houden waaronder ze zich aanvankelijk hadden geabonneerd. 

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2024

Ontvang het laatste Splashtop-nieuws
AICPA SOC icon
  • Compliance
  • Privacybeleid
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2024 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.