SERVICEVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) tussen u (hieronder gedefinieerd) en Splashtop (hieronder gedefinieerd) beschrijven de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de Diensten van Splashtop (hieronder gedefinieerd).
Splashtop behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd delen van deze Voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Splashtop zal u op de hoogte stellen zodra de voorwaarden zijn gewijzigd. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan worden bekeken op https://www.splashtop.com/terms/splashtop-eu.

1. DEFINITIES
Documentatie” betekent alle elektronische of gedrukte materialen die bij de Software worden geleverd en die instructies bevatten voor de installatie, bediening en het gebruik van de Software.
Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, ontwerprechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, evenals rechten op knowhow.
Gelicentieerde Gebruiker” betekent een persoon met een geldige licentie voor de licentie voor de Services.
Diensten” betekent de diensten en gerelateerde Software die door Splashtop aan U wordt geleverd onder deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot Splashtop Personal, Splashtop Business productlijn, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem), of de Mirroring360 productlijn. De Splashtop Business-productlijn omvat momenteel Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS (voorheen Splashtop On-Demand Support) (gezamenlijk de "Splashtop Business Products") en Splashtop Enterprise (Cloud). De Mirroring360-productlijn omvat momenteel Mirroring360 en Mirroring360 Pro (gezamenlijk de "Mirroring360-producten")
"Software" betekent bepaalde softwaretoepassingen, alleen in objectcode-formaat, die u nodig heeft om de Services te gebruiken en die aan u in licentie zijn gegeven onder deze voorwaarden.
Splashtop” betekent Splashtop BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand naar Nederlands recht, statutair gevestigd te (1019 GM) Amsterdam, Nederland, aan de Piet Heinkade 133-135, ingeschreven bij de Kamer van Handel onder 77876342, en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden.
"Splashtop-account" betekent een gebruikersaccount gemaakt met Splashtop die u op unieke wijze identificeert met een gebruikersnaam en wachtwoord.
"Software van derden" betekent bepaalde software die Splashtop in licentie heeft van derden en opgenomen in de Software aan u levert.
"U of uw" betekent u als een gelicentieerde gebruiker of een werknemer of agent van een juridische entiteit die bevoegd is om een dergelijke entiteit te vertegenwoordigen en wettelijk te binden aan deze voorwaarden.

2. ONLINE REGISTRATIE (Onderdelen a. en b. hieronder niet van toepassing op Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem))
Om de Services te gebruiken, moet u mogelijk het online registratieproces voltooien, inclusief uw elektronische acceptatie van deze voorwaarden. Splashtop kan naar eigen goeddunken een online registratie door u weigeren en is niet verplicht om een reden voor de weigering op te geven.
a. Registratie gegevens. Als onderdeel van het online registratieproces voor een Splashtop-account, verzamelt Splashtop bepaalde beperkte informatie over u (“Registratiegegevens”). Alle door U verstrekte Registratiegegevens moeten actueel, volledig en nauwkeurig zijn en u bent als enige verantwoordelijk voor het bijwerken van de Registratiegegevens indien nodig. Splashtop kan alle rechten op toegang tot, ontvangst, gebruik en licentie van de Services beëindigen als (i) Splashtop ontdekt dat uw Registratiegegevens onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel zijn, of (ii) Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt dat u niet de juiste gebruiker van de Diensten bent.
b. Wachtwoorden en beveiliging. Als onderdeel van het online registratieproces moet u uw e-mailadres gebruiken als uw gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen voor toegang tot uw Splashtop-account. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gaat ermee akkoord al uw wachtwoorden zorgvuldig te beschermen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Splashtop-account en stemt ermee in Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van Uw Splashtop-account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van uw gebruikers voordat u via de Services inhoud van hun apparaten verzamelt, verzendt of overdraagt. Splashtop is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw Splashtop-account door een derde, al dan niet met uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Splashtop of een andere partij heeft geleden doordat een derde partij uw Splashtop-account gebruikt, al dan niet met uw medeweten.
c. Abonnement om de software te gebruiken. Wanneer u zich abonneert om de Services te gebruiken, gaat u akkoord met de verkoopvoorwaarden van Splashtop, die u kunt bekijken op (1) https://www.splashtop.com/terms/sale/splashtop voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom of Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale voor Mirroring360-producten. Splashtop kan de Services op uw Splashtop-account opschorten of beëindigen wegens betalingsachterstand en u stemt ermee in Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van achterstallige bedragen.
d. Proef- en promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Splashtop bepaalde proef- en/of promotie-aanbiedingen aanbieden. Splashtop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving proef- of promotieaanbiedingen te wijzigen of stop te zetten. Proef- of promotieaanbiedingen zijn beperkt tot één (1) per klant en mogen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

3. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
a. Licentie verlenen. Op grond van de bepalingen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, wordt u een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleend om de Software en Documentatie te gebruiken, onder voorbehoud van uw volledige naleving van deze Sectie 3.
b. Commercieel gebruik. De Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) en Mirroring360-producten hebben een volledige licentie voor commercieel gebruik in een professionele omgeving. Splashtop Personal is alleen voor niet-commercieel gebruik, dwz gebruik het om toegang te krijgen tot uw personal computers voor niet-werkgerelateerde doeleinden.
c. Softwarebeperkingen. U mag (i) de broncode niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, overdragen, afgeleide werken ervan maken, vertalen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins proberen de broncode af te leiden, de Software wijzigen of veranderen, of enig deel daarvan verwijderen, noch zult u een andere persoon ertoe brengen of toestaan het voorgaande te doen; (ii) het verwijderen, wijzigen, bedekken of verdoezelen van alle auteursrechten of andere eigendomsrechten die door Splashtop op of in Software of Documentatie zijn geplaatst of ingesloten; (iii) de Software of Documentatie verkopen, doorverkopen met winstoogmerk, verhuren, leasen of uitlenen of deze gebruiken voor commerciële timesharing, verhuur of gebruik door servicebureaus; (iv) de Software of een onderdeel daarvan te gebruiken voor illegale doeleinden; of (v) de Software of Documentatie, of een onderdeel daarvan, gebruiken om apparaten voor het omzeilen van auteursrechten in te schakelen of om op enigerlei wijze het auteursrecht, het inhoudsbeschermingsschema of het kopieerbeleid voor inhoud te schenden of te omzeilen.
d. Servicebeperkingen. Door de Services te gebruiken, stemt u ermee in om geen van Uw gebruikers toe te staan (i) de Services te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) materiaal te verzenden dat de Intellectuele-eigendomsrechten, privacy of andere rechten van een derde partij, (iii) verzamelen of anderszins verzamelen of opslaan van informatie van een derde partij zonder zijn/haar toestemming, (iv) de Services gebruiken op een manier die schade of verstoring kan veroorzaken aan het Splashtop-netwerk, Splashtop-accounts of andere Splashtop-services of (v) de Services gebruiken om spam, malware of frauduleuze, obscene of onwettige inhoud te verzenden.
e. Gebruik Beperkingen*. U stemt ermee in zich te houden aan de volgende toepasselijke voorwaarde tijdens het gebruik van de respectieve Services:

(i) Voor Splashtop Personal mag het totale aantal Splashtop-streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan vijf (5) bedragen. Splashtop Personal is ook beperkt tot alleen niet-commercieel gebruik, volgens sectie 3b hierboven.
(ii) Voor de Splashtop Business-producten:
a. Splashtop Business Access - licentie voor 2 computers per gebruikersplek voor Splashtop Business Access Solo en licentie voor 10 computers per gebruikersplek voor Splashtop Business Access Pro. Het aantal gelijktijdige gebruikers wordt beperkt door het aantal gebruikerspleklicenties.
b. Splashtop Remote Support - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u bent geabonneerd.
De Splashtop Remote Support-licentie is bedoeld voor technici en IT-personeel om op afstand hun computers en die van andere gebruikers te ondersteunen.
Remote Support Plus omvat geen secundaire gebruikerstoegang.
Remote Support Premium omvat beperkte secundaire gebruikerstoegang.
c. Splashtop SOS (voorheen Splashtop On-Demand Support) - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u bent geabonneerd. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal en type licenties.
d. Splashtop Enterprise (Cloud) - limieten voor technici, gebruikers, computers en gelijktijdigheid zijn onderhevig aan het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd.

(iii) Voor Splashtop Classroom mag het totale aantal Splashtop-streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan tien (10) bedragen.
(iv) Voor Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem) is het gebruik van de Services beperkt tot het specifieke plan waarop u zich heeft geabonneerd.
(v) Voor Mirroring360-producten wordt het maximale aantal geïmplementeerde Mirroring360-software op de computers beperkt door het aantal licenties waarop u bent geabonneerd.

Splashtop kan, naar eigen goeddunken, een account opschorten in strijd met deze bepaling of van u eisen dat u extra licenties voor licenties aanschaft om eventuele overschrijdingen te corrigeren.
f. Software van derden. Bepaalde Software van Derden die in of bij de Software wordt geleverd, is onderworpen aan verschillende andere voorwaarden die zijn opgelegd door de licentiegevers van dergelijke Software van Derden. Uw gebruik van de Software van Derden is onderworpen aan en wordt beheerst door de respectieve Softwarelicenties van Derden, welke relevante licenties voor dergelijke Software van Derden U vanuit de Software kunt bekijken.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Splashtop of zijn licentiegevers behouden het eigendom van alle Intellectuele-eigendomsrechten in of in verband met de Services. Niets in deze voorwaarden vormt de overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Splashtop aan u. U krijgt uitsluitend het recht om de Service te gebruiken zoals beschreven in deze Voorwaarden. U erkent dat de Services ongepubliceerde informatie kunnen bevatten en waardevolle handelsgeheimen bevatten die eigendom zijn van Splashtop en/of zijn licentiegevers. Splashtop en/of zijn licentiegevers behouden alle rechten op de Services voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. De licentie die hieronder wordt verleend en Uw recht om de Services te gebruiken, worden automatisch beëindigd als u enig deel van de Voorwaarden schendt.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
"Vertrouwelijke informatie" betekent alle niet-openbare zakelijke of technische informatie van Splashtop, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over Splashtop's handelsgeheimen of knowhow die als "vertrouwelijk" wordt aangemerkt, hetzij mondeling of schriftelijk, of waarvan u weet of moet weten dat Splashtop als vertrouwelijk of eigendom van Splashtop beschouwt. U stemt ermee in om de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden en geen Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden. U zorgt ervoor dat geen onbevoegde personen toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie. Niettegenstaande het voorgaande, zal Vertrouwelijke Informatie geen informatie bevatten die (i) onderdeel wordt van het publieke domein door geen schending van de Voorwaarden door U; (ii) onafhankelijk door U is ontwikkeld zonder verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie; of (iii) met recht aan u wordt onthuld door een derde zonder beperking op openbaarmaking.

6. HANDELSMERKEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat de term Splashtop en andere gerelateerde logo's en ontwerpen hieronder verstrekt (gezamenlijk de "Splashtop-handelsmerken") de exclusieve handelsmerken zijn van Splashtop, geregistreerd in de Verenigde Staten en elders, en dat u de Splashtop niet mag gebruiken of reproduceren. Handelsmerken zonder eerst een handelsmerklicentie van Splashtop te hebben verkregen. Alle andere handelsmerken en servicemerken waarnaar wordt verwezen op de Diensten of Splashtop-website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

7. PRIVACY
Het gebruik door Splashtop van door u verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot registratiegegevens en betalingsinformatie, wordt uiteengezet in het huidige privacybeleid van Splashtop, dat te vinden is op (1) https://www.splashtop.com/privacy voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom en Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/privacy voor Mirroring360-producten.

8. UPDATES EN ONDERSTEUNING
Splashtop kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, en zonder enige verplichting hiertoe, updates van de Diensten beschikbaar maken via internet of andere bronnen. Al dergelijke updates worden geacht te zijn opgenomen in de definitie van Diensten en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Splashtop behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor toekomstige versies van of updates van de Services. Alleen in het geval dat Splashtop haar vergoedingen verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, en alleen met betrekking tot Uw niet-commerciële gebruik van Diensten, heeft u het recht om de overeenkomst die u met Splashtop heeft te ontbinden.

Als Splashtop Uw supportprovider voor de Services is, kunt u (1) https://www.splashtop.com/support bezoeken voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom of Splashtop On-Prem (voorheen Splashtop Enterprise on-prem); of (2) https://www.mirroring360.com/faq voor Mirroring360-producten om de online knowledgebase te gebruiken of om contact op te nemen met het Splashtop-supportteam om eventuele technische problemen op te lossen.

9. DUUR EN BEËINDIGING
Deze voorwaarden gaan in op de datum van uw elektronische acceptatie. Deze voorwaarden blijven van kracht tot de beëindiging van uw Splashtop-account. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door Uw abonnement te beëindigen, de Software en Documentatie van Uw systeem te verwijderen, Uw Splashtop-account te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de Services. Splashtop kan deze Voorwaarden en Uw abonnement, licentie en recht op de Services onmiddellijk beëindigen als (i) u deze Voorwaarden schendt; (ii) U, als rechtspersoon, failliet gaat, betrokken bent bij een faillissementsprocedure of anderszins insolvent bent; of (iii) Splashtop beslist, naar eigen goeddunken, om te stoppen met het aanbieden van de Diensten, in welk geval Splashtop U, waar mogelijk, van tevoren op de hoogte zal stellen en U alternatieve plannen of opties zal bieden om het eventuele ongemak dat door een dergelijke beëindiging kan worden veroorzaakt tot een minimum te beperken. Splashtop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een beëindiging van deze Voorwaarden zoals hierin bepaald. Bij beëindiging van deze Voorwaarden: (a) worden alle hieronder verleende licentierechten automatisch beëindigd zonder verdere kennisgeving aan U; en (b) U staakt onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Services en vernietigt de Software en Documentatie, en alle kopieën daarvan.

Artikelen 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze Voorwaarden.

Bij ontbinding wordt de betaling voor de reeds aan U geleverde Diensten niet gerestitueerd of teruggeboekt. Bedragen die vóór de ontbinding door Splashtop zijn gefactureerd in verband met de Diensten die onder deze Voorwaarden aan u zijn geleverd, blijven van kracht na de beëindiging en worden onmiddellijk door u opeisbaar op het moment van de ontbinding.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES
De Services, Software, eventuele updates daarvan, alle Documentatie en informatie worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie. Splashtop wijst namens zichzelf en zijn licentiegevers alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en elk voorbeeld, specificatie of voorstel dat door Splashtop is verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op rechten van derden. Splashtop garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid, bevredigende kwaliteit van de Diensten of dat de Diensten vrij zullen zijn van defecten, foutloos of ononderbroken zullen werken, aan Uw vereisten zullen voldoen, vrij zullen zijn van virussen of dat Splashtop alle fouten zal corrigeren. U begrijpt en stemt ermee in dat materiaal of gegevens die worden gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Services op eigen risico worden gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke materiaal en/of gegevens.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Splashtop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, enige onrechtmatige daad of anderszins is uitgesloten. Voor zover toegestaan door een dwingende of dwingende rechtsregel.
In afwijking van het voorgaande geldt dat in het geval Splashtop op grond van dwingend of dwingend recht aansprakelijk is voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, enige onrechtmatige daad, of anderszins, is alle, totale aansprakelijkheid van Splashtop, haar licentiegevers of leveranciers beperkt tot uitsluitend directe schade en tot de totale bedragen die aan Splashtop zijn betaald voor de Diensten in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de omstandigheden die aanleiding gaven tot de vordering in kwestie.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. zaakschade;
b. redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestatie van Splashtop aan deze voorwaarden te laten voldoen, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden door of namens u;
c. redelijke kosten, door U gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade; en
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze betrekking hebben op directe schade.

De aansprakelijkheid van Splashtop voor andere schade dan directe schade, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, zoals, maar niet beperkt tot, indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen of enig ander soortgelijk financieel verlies of verlies van goodwill of reputatie, schade als gevolg van aanspraken van derden of andere incidentele, indirecte, punitieve of exemplarische schade van welke aard dan ook, is uitgesloten.

De in de voorgaande paragrafen van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade of het letsel het gevolg is van het resultaat is van opzettelijk handelen of nalaten ("opzet") of grove schuld (“bewuste roekeloosheid”) van Splashtop).

Elke vordering tot schadevergoeding tegen Splashtop vervalt na twaalf (12) maanden vanaf het eerste optreden van de vordering.

12. VRIJWARING
U stemt er hierbij mee in, op eigen kosten, Splashtop en zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, informatieverstrekkers, agenten, licentiehouders, licentiegevers (de "Gevrijwaarde partijen") te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen tegen en voor iedereen aansprakelijkheden, claims, kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige vraag, claims, actie, rechtszaak of verlies als gevolg van (a) een schending door U van deze Voorwaarden of claims die voortvloeien uit Uw Splashtop-account; (b) fraude of manipulatie door u; (c) een claim, actie of bewering van een derde partij op basis van informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud die door u is ingediend; of (d) claims van creditcardfraude op basis van door u vrijgegeven informatie. U stemt ermee in om uw uiterste best te doen om met Splashtop samen te werken ter verdediging van elke vraag, claim, actie of rechtszaak. Splashtop behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging op zich te nemen van alle zaken die door U moeten worden vergoed.

13. GEBRUIK MET HOOG RISICO
U erkent hierbij dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor toegang en/of gebruik in of tijdens activiteiten met een hoog risico en niet zullen worden gebruikt in verband met een systeem waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat een storing leidt tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan eigendom, milieu of bedrijf. Zonder het voorgaande te beperken, mogen de Diensten niet worden gebruikt in verband met levensondersteunende systemen. Splashtop en zijn licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af. U stemt ermee in Splashtop en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren van alle claims of verliezen die voortvloeien uit het voorgaande gebruik van de Services.

14. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Splashtop en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en/of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan. Splashtop is niet gebonden aan enige bepaling van een inkooporder, ontvangstbewijs, acceptatie, bevestiging, correspondentie of anderszins, tenzij Splashtop uitdrukkelijk instemt met de bepaling in een schriftelijk, uitgevoerd document.
b. Als een bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan door de wet en worden de overige bepalingen niet aangetast en zal een dergelijke ongeldige bepaling door Splashtop worden vervangen door een andere bepaling die, die in alle opzichten geldig is, een effect heeft dat zo dicht mogelijk bij dat van de vervangen bepaling ligt.
c. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle controverses, geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de schending daarvan die niet door partijen in der minne zijn opgelost, zullen uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wet.
d. U mag deze voorwaarden of rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke toewijzing of overdracht van deze voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden hiervan, is nietig. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn deze voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Splashtop kan zijn rechten onder deze Voorwaarden toewijzen aan zijn gelieerde ondernemingen en aan enige opvolger door middel van fusie, overname, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa die betrekking hebben op deze Voorwaarden, zonder actie van uw kant, waarbij verwijzingen naar Splashtop hierin worden geacht te verwijzen naar de rechtverkrijgende.
e. Kennisgevingen van Splashtop aan u kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat door u is opgegeven tijdens het online registratieproces of op een andere manier die naar eigen goeddunken van Splashtop waarschijnlijk onder uw aandacht zal komen. Alle kennisgevingen door u aan Splashtop met betrekking tot deze voorwaarden moeten schriftelijk zijn en worden verzonden per koerier of aangetekende post naar het adres van Splashtop dat hierin wordt vermeld.
f. U stemt ermee in om geen class action-rechtszaken aan te spannen of eraan deel te nemen tegen Splashtop of een van zijn werknemers of gelieerde ondernemingen. U stemt ermee in dat u geen claim onder deze Voorwaarden zult indienen meer dan twee (2) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze Voorwaarden. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling of toestemming voor enige actie door Splashtop vormt een verklaring van afstand van enige andere bepaling of instemming met enige andere actie, al dan niet vergelijkbaar. Geen enkele verklaring van afstand of toestemming door Splashtop vormt een voortdurende verklaring van afstand of toestemming, behalve voor zover specifiek schriftelijk uiteengezet door Splashtop.
g. U erkent dat Splashtop software, oplossingen en diensten kan leveren aan derden, inclusief concurrenten van u, die hetzelfde of vergelijkbaar zijn met de software, oplossingen en diensten die hieronder aan u worden geleverd.
h. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere tekortkoming in het uitvoeren van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten de redelijke controle van Splashtop.
i. Als u zich zorgen maakt over ethiek, integriteit, veiligheid, beveiliging en/of naleving van Splashtop of haar werknemers, wordt u aangemoedigd om het incident anoniem te melden op https://www.splashtop.com/anonymous-reporting.
* In bepaalde situaties kan Splashtop klanten voorrang verlenen voor de gebruiksbeperkingen waaronder zij zich oorspronkelijk hebben geabonneerd.

Laatst bijgewerkt: 14 december 2021

Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.